سرویس ونگهداری ماشین آلات سنگین

تاریخ : جمعه 3 آذر 1391
نویسنده : mohamadaref


سرویس ونگهدارداری دستگاه های سنگین

سرویس موتورهای دیزل وسیستم های مختلف آن

سیستم خنک کاری موتورهای دستگاه های سنگین به دو دسته کلی هوا خنک وآب خنک تقسیم میشوند موتورهای هواخنک مانند موتور دویتس در بیل های مکانیکی لیپهر وغلطک وگریدرهای فان مربوط به شرکت هپکو ملاحظه میشود موتورهای آب خنک شامل موتورهای کوما تسو کمنزوکاترپیلار وبنز در دیگر دستگاه های سنگین استفاده میشوند

سیستم خنک کاری

شستشوی بلوکه موتوروپوسته رادیاتور هر 500 ساعت - تعویض فیلترآب هر500 ساعت - تعویض آب رادیاتور هر 1000 ساعت کار دستگاه انجام میشود - بازدید تسمه توربین باد خنک کاری وتسمه پروانه موتورهای دویتس هر روز قبل از روشن نمودن دستگاه - بازدید سطح آب رادیاتورو کنترل مخلوط آب وضدیخ درهوای سرد( توجه) دردستگاه های آب خنک فیلترآب در مسیرفرعی قرارگرفته هنگامیکه زمان تعویض فیلتر رسیده باشد دوفلکه طرفین فیلترآب را بسته وفیلترهارا تعویض نماید درصورتیکه بعد از تعویض فیلترآب فلکه ها باز نشوند تنها اشگالی که به وجود خواهد آمد عدم تصفیه آب خواهد بود ودر مسیر جریان آب هیچگونه جلوگیری بعمل نمی آید  -   کشش تسمه پروانه که میزان آن به مقدار 15 –10 میلیمتربه وسیله رکلاژ آلترناتور قابل تنظیم است

سیستم هوارسانی

دردستگاه های سنگین درمرحله مکش هوا به اتاق احتراق سیلندر های موتور باحرکت پیستون به سمت پایین از طریق فیلترهواکش صورت میپذیردجهت بالارفتن قدرت مکش هوا وراندمان قدرت موتور به مقدار 20 درصد از توربوشارژکه بادودخروجی موتور به گردش در می آیداستفاده می شود بعلت اینکه توربوشارژبه وسیله روغن ارسالی توسط اویل پمپ روغنکاری میشود هنگام خاموش نمودن دستگاه حتما دور موتور آرام باشد تا یاتاقانهای شافت توربوشارژنسوزد در مسیر ارسال هوا به موتور اندیکاتور هوا یادرجه شاخص هوا وجوددارد که درصورت کثیف بودن فیلتر هواکش اندیکاتور هوا علامت قرمز اخطاری را نشان خواهد داد که بامشاهده آن نسبت به تمیز کردن فیلترهواکش بیرونی اقدام نمود پس از شش بار تمیز کردن فیلتر هواکش باید در مرحله هفتم هردو فیلتر بیرونی وداخلی را بافیلتر نو تعویض نمود ( تذکر) درصورت معیوب بودن اندیکاتور هوا فیلترهای هواکش هر پانصد ساعت تعویض شوند

سیستم سوخت رسانی

دستگاهای سنگین دارای دوسیستم سوخت رسانی می باشند که عبارتند از سیستم سوخت رسانی پمپ ردیفی گازوئیل وپمپ سوخت رسان پی – تی گازوئیل در سیستم پمپ ردیفی بوسیله پمپ سه گوش از باک سوخت مکیده شده وپس ازعبورازفیلترسوخت به پمپ ردیفی جهت تقسیم به سوزنها وتولید فشاربالاارسال واز پمپ ردیفی به سوزنها ارسال میشودوسوخت طبق ترتیپ احتراق موتور دراتاق احتراق بصورت پودر درزمان تراکم پیستون های هر سیلندر تزریق میشود درسیستم سوخت رسانی موتورهای کمنز سوخت از باک گازوئیل توسط پمپ پی-تی پس از عبور ازفیلتر گازوئیل ازتانک شناور مکیده میشود سوخت بافشارکم به کلیه سوزنهاارسال شده وپاشش سوخت توسط میل بادامک سوزنهای انژکتور وتوسط اسبکها طبق ترتیپ احتراق موتور صورت می پذیرد

سرویس های مورد نیاز سیستم فوق بصورت مشترک میباشد

تمیزکردن صافی اولیه تانک سوخت هر50 ساعت کار دستگاه - تمیز کردن صافی اولیه پمپ سه کوش هر50 ساعت - تمیز کردن تاک سوخت هر100 ساعت - تمیز کردن بخارکش تانک شناور هر200 ساعت -تعویض فیلتر گازوئیل اصلی  200 ساعت - تعویض فیلتر سطلی( یا بای پاس یافرعی) هر500 ساعت کاردستگاه – تمیزکردن صافی آهن ربایی پمپ پی تی هر 500 ساعت-  پرکردن باک پس از کار روزانه بدینعلت که سوخت باقی ماند داخل تانک گرم است وفضای خالی تانک هواجایگزین میشود واین هوا رطوبت خود را بصورت قطرات آب در داخل سوخت چکه کرده ودر ته تانک سوخت قرار میگیرد – تخلیه آب ته نشین شده درتانک سوخت قبل از روشن کردن دستگاه وهمچنین تانک شناور – اضافه کردن 0.020 نفت به گازوئیل در هوای سرد

لازم به ذکر است درسیستم سوخت رسانی پمپ پی تی بعلت برقی بودن شیر خروج سوخت ازپمپ به سوزنها درصورت سوختن سیم پبچ شیر برقی پمپ ویا عیوب برقی در مدارشیر برقی بوسیله پیچ پشت شیر برقی فوق بصورت مکانیکی قابل کنترل میباشد – درصورت معیوب شدن شناور تنظیم در داخل تانک شناور گازوئیل ازبخاکش تانک شناور درزمان خاموش بودن دستگاه سوخت به بیرون میریزد دراین حال باید بامسدود کردن فلکه قطع سوخت اقدام به تعمییر وتنظیم تانک شناور نمود

سوخت رسانی باپمپ پی تی نیاز به هوا گیری ندارد همینکه سویچ را باز کنید بطوسط برقی بودن عمل هوا گیری انجام میگیرد ولی در پمپ های ردیفی به وسیله پمپ سه گوش از طریق پیچ هوا گیری بالای فیلتر سوخت ویا پیچ هواگیری پمپ ردیفی هواگیری بعداز تعویض فیلتر انجام میشود

سیستم روغنکاری موتور

درماشین آلات راهسازی دونوع روغن مصرفی موتور اس-آ-ای 40 و30 میباشد که درمحفظه ای بنام کارتل ذخیره میشود وبوسیله اویل پمپ مکیده شده وبه فیلترهای اصلی وبایپاس (سطلی) جهت تصفیه ارسال وتنها از فیلتراصلی به مدار روغنکاری درمسیرهیکه باید روغن کاری انجام شود شامل میل لنگ وسیلندرها –میل سوپاپ یا میل بادامک –سوپاپها وسرسیلندر – پمپ سوخت – پمپ یا کمپرسورباد –توربوشارژ وکولرجهت خنک کاری وتخلیه در کارتل ؟ درته فیلترهای اصلی روغن سوپاپی هست به نام بای پاس این سوپاپ در زمانیکه موتور سراست وروغن نیز تحت شرایط سرما قرارگرفته وبه راحتی نمیتواند از فیلتر جهت روغنکاری عبور کرده وفیلتره شود این سوپاپ عمل کرده وروغن را بدون اینکه فیلتره کند به مسیر روغن کاری ارسال میشود تا زمانیکه روغن گرم شود وعمل فیلتره شدن انجام گیرد تا این زمان باید دورموتور پایین باشد – فیلتر بای پاس (سطلی) غیر مستقیم تصفیه روغن را انجام

میدهد -  بعلت گرم شدن روغن وتولید بخارات درقالپاق سر سیلندر بخارکش استفاده شده

سطح روغن موتور دردستگاه هاییکه میل شاخص آن یک وضعیتی است درحالت خاموش بودن موتور کنترل می شود که سطح روغن درخط دوم میله شاخص که با حرف (اچ)تنظیم میشود ودردستگاه هایکه شاخص سطح روغن دوطرفه است از سمتی که درجه سطح روغن برروی شاخص در سطح بالاتری مشخص شده است باید موتور خاموش ودر طرف دیگر که سطح روغن در سطح پایین تر کنترل میشود موتور روشن ودورآن آرام قابل بازدید است

موارد سرویس سیستم روغنکاری موتور

تعویض روغن موتور هر 100 ساعت کار دستگاه

تعویض فیلتر اصلی روغن موتور هر 200 ساعت

تعویض فیلتر بای پاس (سطلی) روغن موتور هر 500 ساعت

تعویض فیلتر بخارکش وتمیز کردن فیلتر نوع سیمی200 ساعت

عیوب احتمالی درسیستم های مختلف موتوردیزلی

الف – قاطی شدن آب وروغن موتور 1 سوختن واشر سرسیلندر2 خرابی کولر روغن 3 ترک داشتن سیلندر یا بوش سیلندر

ب – قاطی شدن گازوئیل وروغن موتور 1 نشت سوخت از پمپ سه گوش به پمپ ردیفی 2 نشت سوخت از پمپ ردیفی  گازوئیل 3 نشت سوخت درلوله های متصل به سوزنها

ج- روغن سوزی موتور وکم شدن روغن 1 خرابی رینگ روغن پیستون 2 خرابی گایت سوپاپها درسرسیلندر 3 خرابی یاتاقان یابوش شافت توربوشارژ

د- نرسیدن سوخت به سوزنهای پمپ (پی تی)1 سوختن سیم پیچ شیربرقی

2 کثیف بودن فیلتروگرفتگی طوری سیمی سوزن

نرسیدن سوحت به سوزنها درپمپ ردیفی

1 کثیفی مدارسوخت رسانی2 ضعیف شدن فنراصلی پمپ سه گوش

3 خرابی سوپاپ ورود وخروج پمپ سه کوش(پمپ دستی)4 خرابی پمپچه های پمپ ردیفی5 وجود هوا درلوله های پمپ به انژکتور

سیستم انتقال قدرت درماشین آلات سنگین

پس ازموتورانتقال قدرت به گیربکس از سه طریق انجام میپذیرد1 به وسیله کلاچ های خشگ دراین انتقال قدرت پدال کلاچ باانتقال روغن یا به وسیله سیم کلاچ صفحه کلاچ را از دیسک وفلایویل جدانموده وانتقال قدرت را از موتوربه گیربکس جهت تعویض دنده امکان پذیر میشود 2 به وسیله تورک کنورتور دراین انتقال قدرت روغن وردی به تورک کنورتور عامل انتقال قدرت ازپره های داخل تورک کنورتوربه شافت ورودی گیربکس میباشد وظیفه تورک کنورتور افزایش قدرت خروجی موتور به میزان دوبرابر وجلوگیری از فشار وضربه به موتور میباشد 3

بوسیله هیدروموتور  دراین انتقال قدرت فشارپمپ هیدرولیک به هیدروموتور -   هیدروموتوربه حرکت درآمده وبه نیروی مکانیکی دورانی تبدیل میشود وموجب گردش شافت ورودی گیربکس میگردد

سرویس های سه سیستم فوق بدین شرح میباشد 1 تعویض روغن کلاچ  2000 الی4000 ساعت 2 تنظیم وکنترل سیم کلاچ 2000 ساعت 3 تعویض روغن تورک کنورتور که منبه آن با گیربکس مشترک می باشد

هر 1000 ساعت تعویض می گردد 4 سرویس یا تمیز کردن صافی مغناطیسی تورک کنورتور 1000 ساعت

گیربکس

گیربکس: وظیفه تغییرنسبت قدرت ودورهای مختلف از موتور به چرخهارابرعهده دارد وهمچنین ایجاد حرکت بسمت جلویاعقب نیز میئسرمیسازد درگیربکس های همراه تورک کنورتور که روغن دو مخزن روغن اونها به یک دیگر راه دارند ازروغن اس آ ای 30و40

استفاده می شود این نوع از فیلتر ساده گیربکس بصورت عموم جهت تصفیه روغن فوق واز فیلتر مغناطیسی یا آهنربایی بصورت مختص

بعضی از طراحی ها جهت جذب براده های آهنی درروغن استفاده شده

است زمان بازدید سطح روغن گیربکس بلدوزرها درحالت خاموش بودن

دستگاه وزمان بازدید سطح روغن گیربکس لودر وگریدر درحالت روشن بودن دستگاه ودر دورآرام موتور امکان پذیر است

بعلت بخارشدن روغن گیربکس از بخارکش نیز استفاده شده است

درگیربکس های به همراه کلاچ ویا هیدروموتورحرکت که از گیربکس دنده کشاوی ساده استفاده شده است ازواسگازین هیپوئید اس آ ای90و140

استفاده می شود              سرویس های مورد نیاز گیربکس

تعویض روغن گیربکس 1000ساعت2 تعویض فیلتر ساده گیربکس500 ساعت 3 تمیزکردن فیلتر آهنربایی 1000 ساعت تمیزکردن بخارکش گیربکس 200 ساعت 4 بازدید سطح روغن گیربکس های بادنده کشویی ساده 200 ساعت انجام می پذیرد

دیفرانسیل

قدرتخروجی ازگیربکس بستگی به نوع دستگاه به دیفرانسیل های جاوویاعقب منتقل شده که باافزایش قدرت ازدیفرانسیل خارج میگردد

همچنین ضمن تغییرجهت انتقال قدرت به مقدار90درجه درسر(دور)

ویاپیچ جاده ها چرخ داخلی نسبت به چرخ بیرونی دورکمتری خواهد زد

نوع روغن کلیه دیفرانسیل ها واسگازین اس آ ای 90و140 می باشد که هر 200ساعت کاردستگاه سطح روغن دیفرانسیل بازدیدوهر1000ساعت

نسبت به تعویض آن اقدام میشود  (توضیع) درگیربکس ماشین آلات نیمه

سنگین اعم از کامیون وکشنده بنز که گیربکس آنها دارای اویل پمپ میباشندبجای واسگازین از روغن 40 استفاده میشود

توپی چرخها

دردستگاه های لودر بیل چرخ لاستیکی غلطک درقسمت انتهای انتقال قدرت یعنی چرخ ها توپی بادنده ستاره ای به کاررفته که قدرت ازطریق میل پلس که بعنوان دنده خورشیدی توپی است ازطریق سه دنده ستاره ای

به دنده رینگی منتقل میشود ودستگاه می تواند باحرکت چرخها به گردش درآید وباعث کاهش دور وافزایش گشتاور می گرددنوع روغن توپیها واسگازین 140 -90 بوده وموارد سرویس آن عبارت است از بازدید

سطح روغن هر200ساعت وتعویض روغن فوق در1000ساعت است

تاندم

دردستگاه های گریدر بعداز دیفرانسیل قدرت جهت انتقال به دوچرخ عقب

درطرفین دستگاه از تاندم استفاده میشود تاندم به دوصورت انتقال قدرت به وسیله زنجیر وچرخدنده ای طراحی شده است که مجموعه فوق در جعبه دنده یاقاپدنده چرخ یاقاپ زنجیرچرخ قرار میگیرد روغن بعلت گرم شدن وتولید بخار درتاندم وجود یک بخاکش را ایجاد نموده سطح روغن که از نوع واسگازین 140و90 میباشد هر200ساعت بازدید میشود وهر

1000ساعت روغن تاندم تعویض می گردد بخارکش هر200ساعت تمیز میشود

فاینال درایو

فاینال درایو (کاهنده نهایی) درسیستم انتقال قدرت دستگاه های چرخ زنجیری فاینال درایو وظیفه افزایش قدرت وانتقال آن به دنده حرکت

یااسپراکت را بعهده دارد دنده اسپراکت نیز با حرکت درمحیط داخلی

کفشک هاموجب حرکت دستگاه خواهدشد نوع روغن فاینال درایو در دستگاه های کوماتسو وکاترپیلار روغن اس آ ای 40-30 می باشد

ونوع روغن فاینال درایو در دستگاه های هپکو وایترناش اس آ ای90

استفاده میشود بخارکش های روغن فاینال درایو در طرفین دستگاه های

مختص هر200ساعت تمیز میشوند سطح روغن فاینال درایو هر200

ساعت بازدیدوهر 1000ساعت تعویض میشوند

آندرکریج یاحماله زیرین دستگاه های چرخ زنجیری

درقسمت انتهایی انتقال قدرت دستگاهای چرخ زنجیری عامل حرکت دنده

اسپراکت می باشد که درقسمت عقب مجموعه کفشک ها است درقسمت جلو چرخ هرزگرد یا(آیدلر)وجوددارد که به وسیله جک رکلاژباکنترل مکانیکی وتوسط گریس پمپ قابلیت تنظیم کشش زنجیر رابرعهده دارد

 پایین زنجیر در بین اسپراکت وآیدلر رولیک ها ورولرهایی موجود است که ازافت زنجیر درقسمت وسط جلوگیری می نماید نوع روغن مصرفی

رولیکها ورولرها وچرخ آیدلر دستگاه های کوماتسو وهپکو

واسگازین 140 -90 می باشد ونوع روغن رولیکها ورولرها وآیدلر دستگاه های دیگر  روغن 40 -30 استفاده می شود مقدار کشش زنجیر

بین 4-2 ساتیمتر میباشد که دردستگاه های کوماتسو بین رولیک بالاو

آیدلر ودر دستگاه های هپکو بین دورولیک بالا درقسمت وسط توسط

متر یاخط کش کنترل وازطریق جک تنظیم آیدلر باپمپ دستی گریس

پمپ قابل رکلاژ است وضعیت زنجیر در زمینهای سخت وسنگی زنجیر

را شل می نمایند ودر زمین های نرم زنجیر سفت می شود

زمان بازدید سطح روغن رولیک-رولر-آیدلر-هر100ساعت وزمان تعویض 1000ساعت میباشد که هنگام تعویض دستگاه دروضعیت

شیپ 45درجه قرارداده می شود – اجزاء سیستم آندرکریچ عبارت

است از 1 آیدلر2رولیک3اسپراکت یاچرخدنده حرکت4 رولریک لبه

5رولر دولبه 6شنگیر دوطرف رولرها

دربلدوزرها که عموماٌ روغن تورک کنورتور –گیربکس –ترمز-فرمان

ودیفرانسیل به یک دیگر راه دارند ازروغن 40-30 استفاده می شود این

 

روغن درقسمت تورک کنورتور وگیربکس هر1000ساعت تعویض میشود جهت تصفیه روغن ترمزوفرمان ودیفرانسیل فوق ازفیلتر استفاده          

شده است که 500ساعت تعویض می شود

عیوب احتمالی درسیستم انتقال قدرت ماشین آلات سنگین

علت داغ شدن تورک کنورتور 1 ترک داشتن پوسته داخلی

توربین 2 تنطیم نبودن سوپاپ های تورک کنورتور3 مناسب نبودن روغن

موتورافت قدرت دارد1 معیوب شدن استاتوردرتورک کنورتور

اشگالات سوخت رسانی وهوارسانی

 

حرکت نکردن دستگاه در یک جهت یا یک دنده -1 فرسودگی کلاچ بکهای دنده مربوطه2فرسودگی کلاچ بکهای جهت مربوطه3 کمبود 

فشارروغن در کلاچ بکها

علت قاطی شدن آب وروغن گیربکس 1 سوراخ شدن کولر گیربکس

علت کم شدن زیاد سطح روغن گیربکس 1 معیوب شدن پمپ تخلیه و

یا(اسکاوینجین پمپ) 2 ترکیدگی ویاسوراخ شدن لوله های گیربکس

 

 نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار