لیست موتور های نصب شده در ماشین آلات کوماتسو دراین بخش به نحوه باز وبستن موتور برابر استاندارد کارخا

تاریخ : شنبه 20 آبان 1391
نویسنده : mohamadaref


باز نمودن موتور   S6D105-1

1 استارت 2 درپوش کنترل3 منیفولد دود و توربو شاژ 4 قراردادن موتور روی سه پایه 5محل باز دید سطح روغن موتور 6 فیلتر روغن موتور 7 پایه فیلتر روغن موتور 8 فیلتر سوخت 9 فیلتر آب 10 پمپ انژکتور 11پایه پمپ انژ کتور12 منیفولد هوا 13 کو لر روغن 14کمپرسور باد 15ترموستات 16 آلتر ناتور 17 واتر پمپ 18 لوله های بر گشت سوخت 19   سوزنهای انژکتور 20قالپاق سر سیلندر 21 اسبکها 22میل اسبکها 23 سر سیلندر 24 کارتل 25 لوله های روغن اویل پمپ 26 فلایول 27 پوسته فلایول 28 خفه کن لر زش میل لنگ 29پولی جلو 30 پوسته جلو31 جرخ دنده محرک پمپ انژکتور 32 اویل پمپ 33 پیستونها ومجمو عه شاتونها 34میل لنگ 35 میل بادامک 36 تایپیت ها { استکانی ها  } 37 جرخدنده هرزگرد }واسطه} 38 سینی جلو 39 بوش سیلندر :

 جمع نمودن موتورS6105-1

1 جازدن بوش سیلندر 2 جازدن تایپیت ها 3 نصب سینی جلو 4  نصب میل بادامک 5 نصب میل لنگ 6 نصب پیستونها ویاتاقانها 7 پوسته فلایویل  8 فلایویل  9 اویل پمپ  10 جرخ دنده محرک پمپ انژکتور  11 جرخ دنده واسطه و اویل پمپ  12  پوسته جلو 13 پولی  14  خفه کن لرزش میل لنگ  15 لوله های روغن اویل پمپ 16 کارتل  17  سر سیلندر 18 میل اسبکها  19  اسبک ها  20  قالپاق سر سیلندر 21  سوزن های انژکتور 22  لوله های سوخت  23  واتر پمپ  24  بستن آلتر ناتور  25 ترموستا ت  26  کمپر سور باد  27  کولر روغن  28  منیفولدهوا 29  پایه پمپ انژکتور 30  پمپ انژکتور  31  فیلتر آب  32  فیلتر سوخت  33  پایه فیلتر روغن موتور  34 فیلتر روغن موتور  35  محل بازدید روغن موتور  36منیفولد دود  37  استارت  39 نصب در پوش کنترل  :

 

 

S6D105-1 KOMATSU کوماتسو استاندارد تعمیرات موتوراس 6 دی 105 -1

1 مقدار تابیدگی سر سیلندر میلیمتر 9%-0 حد تعمیر12/.


2 مقداربیرون آمدن سوزن از نشیمنگاه سر سیلندر میلیمتر 1/71 ----79/.


3 مقدار تورک پیجهای سر سیلندر گیلو گرم متر مرحله اول 9 مرحله دوم 13 مرحله سوم 20


4 مقدار تورک پیج نگهدارنده سوزن کیلو گرم متر 2---- 5 /1


5 مقدار فاصله سر سوپاپ تا لبه سر سیلندر درهنگام قرارگرفتن در سیت خود  میلیمتر حدمجاز سوپاپ دود 1/78—1/22 حد تعمیر 2/6

{هوا} میلیمتر حد مجاز سوپاپ هوا 1/74--- 1/26 حد تعمیر 2/6


7 مقدارضخامت لبه سر سوپاپ {دود} میلیمتر حد مجاز سوپاپ دود 1/5--- حد تعویض 1/2

{هوا} میلیمتر حد مجاز سوپاپ هوا 2/1 حد تعویض 1/7


9 زاویه سیت سوپاپ درجه هوا 30 دود 45


10 قطر ساق سوپاپ میلیمتر هوا 10 – تلرانس 6% --4%
دود 10 -- تلرانس 85% 65%


11
قطر گایت سوپاپ میلیمتر حد مجاز 10 و حد تلرانس0.005----0.025

 

12 لقی مجاز بین ساق سوپاپ وگایت {دود} میلیمتر حد مجاز (0.11–0.06) وحد لقی نهایی(0.24)

 

13 لقی مجا ز ساق سوپا پ وگایت {هوا}0.085 –0.035وحد لقی نهایی0.22

 

14 مقدار بیرون بودن گایت سوپاپ از بالای سر سیلندر میلیمتر حد مجاز19 وتلرانس مجا ز (0.2 +)

 

15 طول فنر در حالت آ زا د میلیمتر حد مجا ز 59/4 و حد تعویض 58

 

16 قطر بیرونی محور اسبکها به میلیمتر حد مجا ز 19 وتلرانس 0.03 +--- 0.01

 

17 قطر داخلی محور با زوی اسبک میلیمتر حد مجا ز 19 و تلرانس 0.03 +--- 0.01

 

18 فیلر سوپاپها میلیمتر هوا 0.02 + 0.35     ودود0.02  +0.65 

 

19 قطر تایپیت { استکانی } میلیمتر قطر مجا ز داخلی سوراخ 18 – تلرانس0.025


قطرمجا ز بیرونی استکانی18 تلرانس 0.015     35./...


20 مقدار تورک مهره قفلی پیچ فیلر گیری کیلو گرم متر 3/5 - 2/8


21 مقدار تورک پیچ یاطاقانهای ثابت کیلوگرم متر مرحله اول 8-6 مرحله دوم 21-19 مرحله سوم شل کنید مرحله چهارم 8 -6 مرحله پنچم 15 -13 مرحله ششم21-19


22 مقدارتابیدگی محل قرارگرفتن سر سیلندر بر روی بلوکه سیلندر میلیمتر حد مجاز 8./.- 0 حد تعمیر 12/.


23 قطر داخلی سوراخ کپه یاتاقان ثابت میل لنگ بدون یاتاقان میلیمتر استا ندارد 91 وتلرانس 2./.- 0


24 قطر داخلی یاتاقان ثابت میل لنگ میلیمتر استاندارد 85 وتلرانس 6./. + 13/. + وحد تعمیر 85/16


25 قطرداخلی سوراخ تکیه گاه میل سوپاپ بدون بوش میلیمتر ستاندارد
57/5 و تلرانس 3./.—0


26 قطر داخلی بوش میل سوپاپ میلیمتر استاندارد 54/5 وتلرانس 7./.— 0 حد تعمیر54/78


27 مقدار تورک پیچ های کارتل کیلوگرم متر 3/5 -- 1/5


28 مقدار تورک پیچ پولی میل لنگ کیلوگرم متر 41- 35


29 مقدار بیرون آمدگی بوش سیلند ر از سیلند ر میلیمتر 13/. - 5./.


30 قطر داخلی بوش سیلندر میلیمتر استاندارد 105 تلرانس 35./.- 0 حد تعمیر 105/2


31 قطربیرونی بوش سیلندردرقسمت بالا پله اول میلیمتر استاندارد 127 - تلرانس 75./. -- 115/.


32 اختلاف قطربیرونی بوش سیلندر درقسمت بالا و سیلندر در هنگام تداخل پله اول میلیمتر استاندارد 115/. ---- 15./.


33 قطر بیرونی بوش سیلندر درقسمت بالا پله دوم میلیمتر استاندارد 121 – تلرانس 17/.- ----- 12/.-


34 لقی بین بوش سیلندر وسیلندر در قسمت بالا پله دوم میلیمتر 28/. ----- 165/.


35 قطر بیرونی بوش سیلندر در قسمت اورینگ میلیمتر استاندارد 118/7 وتلرانس 35./.- ----- 1./.-


36 لقی بین بوش سیلندر درقسمت اورینگ میلیمتر 7./. ------ 1./.


37 لقی طولی میل سوپاپ میلیمتر استاندارد 35/. --- 15/. وحد تعمیر 5/.


38 قطر بیرونی تکیه گاه اصلی میل سوپاپ میلیمتر استاندارد 54/5 وتلرانس 11/.- ------ 8./.-


39 لقی بین تکیه گاه اصلی میل سوپاپ ومحل قرار گرفتن آن میلیمتر لقی استاندارد 18/. ---- 8./. تلرانس 28/.


40 ارتفاع بادامک ها میلیمتر استاندارد 45/91 تلرانس 1/. + حد تعمیر45/41


41 لقی بین چرخدنده میل لنگ و واسطه میلیمتر استاندارد 37/. ---- 105/. حد تعمیر 6/.


42 لقی بین چرخدنده پمپ انژکتور و واسطه میلیمتر استاندارد 425/. --- 45./. حد تعمیر 6/.


43 لقی بین چرخدنده میل لنگ ومیل سوپاپ میلیمتر استاندارد 41/. ---- 11/. حد تعمیر 6/.


44 لقی طولی چرخدنده واسطه میلیمتر استاندارد 21/. --- 5./. حد تعمیر 4/.


45 لقی بین چرخدنده واسطه وشافت آن میلیمتر استاندارد 125/. --- 35./. حد تعمیر 2/.


46
لقی طولی میل لنگ میلیمتر استاندارد 315/. ---- 14/. حد تعمییر 4/.

 

 

47 قطرشافت محورهای ثابت میل لنگ میلیمتر استاندارد 85 حد تعییر 84/86
تراش 1- 84/75 حد تعمییر 84/61
تراش 2- 84/5 حد تعم84/36ییر
تراش 3 - 84/25 حد تعمییر 84/11
تراش 4 -  84 حد تعمییر 83/86
تلرانس = 7./. - ---------5./.-
48 لقی بین کپه یاتاق ثابت ومحور میل لنگ میلیمتر لقی استاندارد 13./. ------ 6./. وحدلقی 3/.


49 قطر شا فت محورهای متحرک میل لنگ میلیمتر استاندارد 66 حد تعمییر65/91
تراش 1- 65/75 حد تعمییر65/66
تراش 2 - 65/50 حد تعمییر 65/41
تراش 3-  65/25 حد تعمییر 65/16
تراش 4- 65 حد تعمییر 64/91

تلرانس 7./.- ---------- 5./.-


50 لقی بین کپه یاتاق متحرک ومحور میل لنگ میلیمتر لقی استاندارد 105/. ------ 4./. وحد لقی 3/.


51 قطر بیرونی پیستون میلیمتر استاندارد 105 حد تعمییر 104/8 وتلرانس 20/.- 16/.-


52 ضخامت رینگ های پیستون میلیمتر رینگ کمپرس اول 3
رینگ کمپرس دوم 2/5
رینگ روغن 5
تلرانس 3./.- 1./.-
53 پهنای شیار رینگ های پیستون میلیمتر رینگ کمپرس اول ودوم { فاصله بین رینگ وشیار با فیلر 15/.
رینگ روغن = 5 وتلرنس 2./. --- 4./.


54 لقی بین رینگ پیستون وشیار پیستون میلیمتر رینگ کمپرس اول ودوم { فاصله بین رینگ وشیاربافیلر15/.
رینگ روغن استاندارد 7./. 3./. وحد تعمییر 15/.


55 فاصله دولبه رینگ پیستون هنگامیکه بدون پیستون در داخل بوش قرار گیرد میلیمتر رینگ کمپرس 1- 5/. --- 3/. حد تعمییر 2
رینگ کمپرس 2- 45/. ---- 3/. حد تعمییر 1/5
رینگ روغن 45/. ----- 3/. حد تعمییر 1


56 قطر بیرونی گژنپین میلیمتر استاندارد 40 وتلرانس 5../. ---0

57 قطر داخلی نشیمنگاه گژنپین بر روی پیستون میلیمتر استاندارد 40 وتلرانس 15./.---0


58 لقی بین گژنپین و پیستون میلیمتر استاندارد 2./. –0 حد لقی 5./.


59 قطر بوش در انتهای شاتون محل اتصال با گژنپین میلیمتر استاندارد 40 وتلرانس25./. 4./.


60 لقی بین بوش انتهای شاتون و گژ نپین میلیمتر استاندارد 5./. 25./. حد لقی 10/.


61 قطر یاتاقان متحرک شاتون میلیمتر استاندارد 66 تلرانس 10./. – 25./. حدتعویض 66/15


62 قطر کپه یاتاقان متحرک { شاتون بدون یاتاق} میلیمتر استاندارد 70 تلرانس 25./.-0 حد تعمییر 70/04


63 پیچیدگی و تابیدگی شاتون میلیمتر حد تعمییر تابیدگی 8./. وحد تعمییر پیچیدگی 20 /.


64 وزن شاتون کیلوگرم 0/070 +2/087


65 مقدار تورک پیچ یاتاقانهای متحرک کیلوگرم متر مرحله اول 7 الی 5
مرحله دوم 12 الی 10
مرحله سوم شل شود
مرحله چهارم 7 الی 5
مرحله پنجم 11/7 الی 10/6
66 مقدار {تورک} یا محکم نمودن پیچ های پوسته فلایویل کیلوگرم متر 12/5 -9/5


67 مقدار تورک پیچ های فلایول کیلوگرم متر 20 - 16


68 لقی بین شافت و بوش اویل پمپ میلیمتر قطر استاندارد 22
تلرانس شافت 15./.- 0
تلرانس بوش 30./. ---- 6./.
لقی استاندارد 75./. ---- 3./.
حد لقی نهایی 1/.


69 طول آزاد فنر رگلاتور ولو روغنکاری میلیمت60/4ر


70 مقدار محکم نمودن در پوش رگلاتور ولو روغنکاری کیلوگرم متر 12 ----- 8


71 فشار عملکرد رگلاتور ولو روغنکاری کیلوگرم بر سانتیمترمربع 4100-51-6136<= 25/. = 5/8
4101-51-6136<= 8/. + 7/5


72 لقی شعاعی پره روتور توربوشاژ میایمتر تلرانس 15/. ------ 75./.
حد تعمییر 18/.


73 لقی طولی شافت توربوشاژ میلیمتر تلرانس 75./. ------ 25./.
حد تعمییر 1/.


74 مقدار محکم نمودن پیچ پوسته مکش هوا توربوشارژر کیلوگرم متر 1/5 --- 1/15


75 مقدار محکم نمودن پیچ پوسته توربین توربو شارژر کیلوگرم متر 1 --/85- 1/6


76 ضخامت یاتاقان طولی توربو شارژر میلیمتر استاندارد 4/36 تلرانس4/35


77 قطر بیرونی شافت توربوشارژر قسمت {آ} =  10/155 میلیمتر و حد تعویض 10/13
و حد تعویض قسمت {بی}= 17/29  17/34


78 گودی یا ارتفاع در پوش عقب توربو شارر میلیمتر استاندارد 11/66 وحد تعویض 1168


79 قطر داخلی درپوش عقب توربوشارژر میلیمتر استاندارد 7./12 وحد تعویض 12/73


80 قطر داخلی پوسته مرکزی توربوشارژر میلیمتر = 15/8 وحد تعویض 15/81
  c= 18/03 وحد تعویض 8./18

 


 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار