استاندارد تعمییر سیستم هیدرولیک لودرهای 90و120و260 کوماتسو

استاندارد تعمییر سیستم هیدرولیک لودرهای 90و120و260 کوماتسو

تاریخ : چهار شنبه 22 آذر 1391
نویسنده : mohamadaref


استاندارد تعمییر سیستم هیدرولیک لودرهای 90و120و260 کوماتسو

 90- استاندارد سیستم های هیدرولیک شامل پمپ هیدرولیک- سوپاپ کنترل فرمان- سوپاپ کنترل اصلی – جک فرمان- جک بوم-جک باکت

120- استاندارد سیستم های هیدرولیک شامل –پمپ هیدرولیک –سوپاپ کنترل اصلی –سوپاپ کنترل فرمان – جکهای  فرمان- بوم

باکت –سیسم ریماند ولو

260- جک های بوم-باکت-فرمان

W90

پمپ هیدولیک مدل (اس- آ- ال 045- 2) وپمپ فرمان مدل ( اس- آ – ال 063 – 3 )

میزان تابیدگی  لقی استاندارد  0.15 -  0.1 مکزیمم لقی  0.18

لقی بین قطرداخلی بوش وقطرخارجی دنده پمپ استاندارد داخلی بوش  0.116 – 0.06 مکزیمم لقی  0.15 وقطر خارجی 0.129- 0.06 مکزیمم لقی 0.2

حجم وظرفیت پمپ (اس- آ – ال 2) سرعت پمپ برحسب ( آر- پی – ام ) 3000 فشارپمپ برحسب (کیلوگرم برسانتیمترمربع)210

دبی استاندارد پمپ 121 ودبی مجاز 111

حجم وظرفیت پمپ ( اس – آ – ال 3) سرعت پمپ ( آر- پی – ام) 250 فشار پمپ  210 دبی استاندارد 145 ودبی مجاز 134

استاندارد تعمییرات سوپاپ کنترل فرمان – واحدها برحسب میلیمتر- بار – کیلوگرم متر میباشد

فنرفشار متراکم نمودن پلانجر استاندارد طول آزاد54.5طول هنگام قرارگرفتن 54.5 طول هنگام تحت بار 14.6

فنر برگرداننده پلانجر طول آزاد 50.5 طول هنگام قرارگرفتن 50.5 طول هنگام تحت بار 28

فنر رلیف ولو اصلی طول آزاد 29.2 طول هنگام قرارگرفتن 26.1 طول هنگام تحت بار 0.526

فنر پلانجر مخروطی طول آزاد 25.4 طول هنگام قرار گرفتن 25.4 طول هنگام تحت بار 0.134

فنر پیلوت ولو ماکزیمم بار طول آزاد 29.2 طول هنگام قرارگرفتن 29.2 طول هنگام تحت بار 0.526

فنررلیف ولو ماکزیمم بار طول آزاد 25.4 طول هنگام قرارگرفتن 25.4 طول هنگام تحت بار 0.16  

استاندارد تعمییرات سوپاپ کنترل اصلی هید رولیک – واحدها برحسب میلیمتر- بار- کیلوگرم متر می باشد

فنر برگرداننده اسپول  بوم طول آزاد 242.1 طوهنگام قرارگرفتن 89.7 طول تحت بار 18.5

فنربرگرداننده اسپول باکت طول آزاد 174.5 طول هنگام قرارگرفتن 56.2 طول تحت بار 18.1

فنرسوپاپ بادامکی طول فنر آزاد 61.1 ظول هنگام فرار گرفتن 46 طولتحت بار 4.5

فنرپیلوت ولو طول آزاد 29.2 طول هنگام قرار گرفتن 26.1 طول تحت بار 0.526

فنر بزرگ رلیف ولو اصلی طول آزاد 22.2 طول هنگام قرارگرفتن 15.9 طول تحت بار 0.9

فنر کوچک رلیف ولو ا صلی طول آزاد 25.4 طول هنگام قرا رگرفتن 14.3 طول تحت بار 0.16

فنر سوپاپ ضد خلا (ضربه) طول آزاد 40 طول هنگام قرار گرفتن 14.8 طول تحت بار 0.98

خلاصی بین اسپول وبدنه سوپاپ 31.214 لقی (تلرانس) 0.008 – 0.002

استاندارد تعمییرات جک های هیدرولیک  واحد به میلیمتر

جک بوم فاصله مرکز پین ها جمع شده 1218 باز شده 1945 قطرداخلی سیلندر جک 140 قطربیرونی راد پیستون 70

جک باکت فاصله مرکز پین ها جمع شده 1489 باز شده 2120 قطر داخلی سیلندر جک 120 قطربیرونی راد پیستون 60

جک فرمان فاصله مرکز پین ها جمع شده 740 بازشده 1153 قطرداخلی سیلندر جک 80 قطربیرونی راد پیستون 40

میزان استاندارد

لقی بین راد پیستون وبوش جک 1 جک بوم قطر استانداردبیرونی راد 70 شافت (تلرانس) 0.1- 0.174- سوراخ 0.271 +0.075+ لقی استاندارد 0.175 – 0.444 مکزیمم لقی 0.75

2 جک باکت قطراستاندارد بیرونی راد 60 تلرانس شافت 0.1- 0.174 – تلرانس سوراخ 0.163+ 0.006 + لقی استاندارد 0.106 0.337 مکزیمم لقی 0.65

3 جک فرمان قطر استانداردبیرونی راد 40 تلرانس شافت 0.08-  0.142-  تلرانس سوراخ 0.132+ 0.006+ استانداردلقی

0.086 -  274 مکزیمم لقی 0.55  

W120

پمپ هیدرولیک مدل ( اس – آ – ال 063-3 ) وپمپ کمکی وپمپ فرمان مدل ( اس – آ – ال 05+ 063-3 )

واحد برحسب میلیمتر – بار – کیلوگرم متر می باشد

لقی بین بوش محفظه دنده پمپ ودنده پمپ مدل ( اس – آ – ال 063-3 ) لقی استاندارد 0.15 – 0.1 وحد نهایی لقی 0.19

لقی بین بوش محفظه دنده پمپ ودنده پمپ مدل ( اس – آ – ال 050+ 063-3 ) لقی استاندارد 0.1 – 0.15 حد نهایی لقی0.19

لقی بین قطرداخلی بوش وقطربیرونی فشار پمپ هر دو مدل پمپ لقی استاندارد 0.149 – 0.06 حدلقی نهایی 0.2

ظرفیت پمپ ها

پمپ مدل ( اس – آ – ال 063-3) دور آر- پی – ام ) 2500 فشار پمپ 195 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  دبی استاندارد پمپ

( ام / ال ) 145 وحد نهایی پمپ 134 

پمپ مدل ( اس – آ – ال 063-3) دور پمپ ( آر- پی –ام ) 2500 فشار پمپ 195 کیلو گرم برسانتیمتر مربع دبی استاندارد

( ال- ام )145 وحد نها یی 134

 

پمپ مدل ( اس – آ – ال 050 – 3) دور ( آر- پی-  ام) 2500 فشار پمپ 195 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع دبی استاندارد 112

( ال – ام) وحد نهایی دبی پمپ 102

استاندارد تعمییر سوپاپ کنترل اصلی هیدرولیک

فنر برگرداننده اسپول بوم طول آزاد 236 طول قرارگرفتن 89.7 طول تحت بار 17.5

فنربرگرداننده اسپول باکت طول آزاد 175.7 طول قرار گرفتن 56.3 طول تحت بار 18

فنر سوپاپ بادامکی طول آزاد 61.1 طول قرارگرفتن 46 طول تحت بار 4.1 وطول فنر پیلوت ولو 29.2

فنر بزرگ رلیف ولو اصلی طول آزاد 22.2 طول قرارگرفتن 16.4 طول تحت بار 0.8

فنرکجک رلیف ولو اصلی طول آزاد 25.4 طول قرارگرفتن 18.4 طول تحت بار 0.1

فنر سوپاپ ضد ضربه  طول آزاد 40 طول قرارگرفتن 14.4 طول تحت بار 1

لقی بین اسپول وبدنه سوپاپ استاندارد 31.214 تلرانس 0.008 – 0.003

استاندارد تعمییر ریماند ولو 

فنر پلانجر طول آزاد 174.4 طول قرارگرفتن 105.4 مقدار  بار 24

فنر چک ولو پلانجر طول آزاد 54 طول قرارگرفتن 29.7 مقدار بار 0.17

فنرچک ولو طول آزاد 54 طول قرارگرفتن 28.8 مقداربار 0.18  

استاندار تعمییر سوپاپ کنتر هیدرولیک فرمان

فنر رلیف ولو مخروطی طول آزاد 35.4 طول قرارگرفتن 32.7 مقداربار 0.68

فنرپلانجر طول آزاد 62.6 طول قراگرفتن 44.9 مقداربار 17.8

فنر کم فشار رلیف ولو مخروطی طول آزاد 38.4 طول قرارگرفتن 28.1  مقدار بار 10

فنرقفل کن پلانجر طول ازاد 85.7 طول قرارگرفتن 63.7 مقداربار 28

فنر برگشت فشارپلانجر طول آزاد 45.2 طول قرارگرفتن 42.9 مقداربار 26.6

فنررلیف ولو ماکزیمم بار طول آزاد 38 طول قرارگرفتن 35.4 مقدار بار 0.037

فنرسوپاپ قفل کن پلانجر طول آزاد 15.6 طول قرارگرفتن 14.1 مقداربار 0.124

استاندارد جک های هیدرولیک

جک بوم: فاصله بین درمرکز پین جکها طول منیمم 2386 طول ماکزیمم 2116 قطرداخلی سیلندر 160 میلیمتر قطربیرونی راد پیستون جک 90

جک باکت : طول مینمم 1696 طول ماکزیمم 2446 قطرداخلی سیلندر 120 قطبیرونی راد پیستون جک 60

جک فرمان : طول مینمم 750 طول ماکزیمم 1182 قطرداخلی سیلندر 100 قطر بیرونی رادپیستون 50

 لقی بین راد پیستون جک وبوش : 1 جک بوم قطراستاندارد 90 لقی استاندارد 0.477 – 0.181 حد تعمییر 0.75

2  جک باکت: قطراستاندارد 60 لقی استاندارد 0.337-  0.106 حد تعمییر 0.6

3 جک فرمان: قطراستاندارد 50 لقی استاندارد 0.206 حد تعمییر 0.6

لقی بین سیلندر جک وانتهای تکیه گاه پین وبوش: 1 قطراستاندارد 95 لقی استاندارد 0.297 – 0.156 حدتعمییر 1.5

2 جک باکت: قطراستاندارد 70 لقی استاندارد– 0.130 0.25 حد تعمییر 1

3 جک فرمان: قطراستاندارد 50.8 لقی استاندارد 0.104 -0.3 حد تعمییر 1    

استاندارد تعمییر جک های هیدرولیک لودر دابلیو 260 کوماتسو

لقی بین راد جک بوم وبوش : اندازه استاندارد 120 تلرانس شافت 0.207-  0.12- تلرانس سوراخ 0.277+ 0.062+

لقی استاندارد 0.784 ولقی نهایی 0.784

لقی بین رادجک باکت وبوش : اندازه استاندارد 90 تلرانس شافت 0.127- 0.107- تلرانس سوراخ 0.061+ 0.27+

لقی استاندارد 0.177 لقی نهایی خ0.177

لقی بین رادجک فرمان وبوش: اندازه استاندارد 70 تلرانس شافت 0.174- 0.1- تلرانس سوراخ 0.445+ 0.175+

لقی نهایی 0.745

 

 

 

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار