گیربکس بلدوزر هپکو TD25E

گیربکس بلدوزر هپکو TD25E

تاریخ : دو شنبه 22 آبان 1391
نویسنده : mohamadaref


گیربکس بلدوزر هپکو

TD25E

این گیربکس دارای سه دنده جلو وسه دنده عقب میباشد

گیربکس به وسیله یک چهار شاخه گاردان به تورک

کنورتور که روی چرخ طیار موتور نصب میباشد

ارتباط دارد دنده ها روی چهار شفت استقرار دارند

(یک) شفت ورودی (دو) شفت خروجی

(سه) شفت وسط (چهار) شفت دنده عقب. کنترل تعویض

دنده بطورهیدرولیکی عمل میکند با کنترل از نوع

پایلوت دسته دنده روی پایلوت نصب بوده وبا جابجا

کردن دسته دنده پایلوت روغن با فشار به اسپول های

کنترل تعویض دنده هدایت کرده وآنهارا جابجا

میکند در نتیجه در گیری در دنده دلخوا ایجاد میشود .

شفت ورودی : این شفت روی دوعدد بلبرینگ

میچرخد وشامل دنده ها وکلاچ بک ها ی جلو وعقب

میباشد.

شفت وسط : این شفت روی دو عدد بلبریبگ

میچرخد وشامل دنده های رابط عقب وجلو وهمچنین دنده

یک میباشد دنده رابط غقب در قسمت عقب شفت

هزارخارشده وبه وسیله یک خاردرجای خود قرار دارد

این دنده درحال درگیری همیشه با دنده شفت عقب

ودنده اصلی دو میباشد دنده رابط جلوودنده یک در

سمت جلو شفت هزارخار شده است این دنده در

حال درگیری همیشه بادنده اصلی جلوودنده سه میباشد

دنده رایط یک درحال در گیری همیشه بادنده اصلی

جلوودنده سه میباشد دنده رابط یک درحال درگیری

همیشه بادنده اصلی یک میباشد.

شفت دنده عقب: این شفت با درب گیربکس پیچ

شده است این شفت دارای یک دنده بوده وروی دو عدد

بلبرینگ میچرخد ودر حال درگیری همیشه با دنده

چرخاننده ونیز چرخنده عقب میباشد

شفت خروجی:

این شفت روی دوعددبلبرینگ میچرخد وشامل دنده های

چرخنده یک ودو وسه میباشد دنده

چرخنده یک به مجموعه کلاچ بک دنده یک جوش شده

است دنده های چرخنده دو وسه

به مجموعه کلاچ بکهای دوبل جوش شده مسیرحرکت

روغن شاسی عقب مبنع روغن

ورودی گیربکس میباشد واین روغن از طریق فیلترمکشی

بوسیله پمپ گیربکس که روی تورک

کنورتورنصب میباشد کشیده میشود روغن خروجی پمپ بعداز

گذشتن از فیلترهای اصلی گیربکس وارد کنترل فشار اصلی

گیر بکس میشود

مجموعه کنترل فشارهای گیربکس: این مجموعه کلیه فشارهای

سیستم گیربکس را تنظیم میکند قسمت اول کنترل برای تنظیم

فشار اصلی گیربکس میبا شد وفشار خروجی پمپ را بین هیجده

تا نوزده بار نگه میدارد وقتی فشار پمپ از این مقدار بیشتر شد

سوپاپ باز شده واجازه میدهد روغن وارد تورک کنورتور

شود فشار روغن ورودی تورک کنورتورحدود (شش)   الی

هفت نیم بار میبا شد  هر بار فشار چهارده هفتاد پنج پی – اس

آی است این فشار بوسیله قسمت وسطی مجموعه تنظیم

فشار کنترل می شود روغن خروجی از تورک کنورتور بطرف

کولر هدایت شده که در قسمت چپ موتور نصب است وسپس

وارد گیر بکس میشود روغن خروجی از کولروهمچنین روغن

اضافه تورک کنورتور برای روغن کاری گیربکس استفاده

میشود

فشار روغن کاری برابر 3 الی 3.8 بار در حالت در گیری

گیربکس 3.5 الی 4.5 بار در حالت خلاصی گیر بکس

میباشد اگر فشار از این مقدار بیشتر شود سوپاپ تنظیم فشار

روغن کاری که در قسمت آخر مجموعه تنظیم فشار میباشد

باز شده وروغن در گیربکس تخلیه میشود کلیه نشتی های مجموعه

تنظیم فشار مستقیم به گیربکس میریزد

 


مجموعه تاخیر انداز در گیربکس  (ضربه گیر)

 

این مجمو عه باعث تنظیم جریان روغن ورودی به کلاچ بکهای جهت

 

وسرعت شده وباعث درگیری آرام میشود وقتیکه در حالت خلاصی

 

دنده در گیرمیشودروغن از کنترل تعویض دنده وارد کنترل تاخیر

 

ا ندازشدهواول به کلاچ بک جهت هدایت شده وزمانیکه کلاچ بک

 

جهت پرشدفشاروغن بالا میرودوباعث باز شدن اسپول رابط سرعت

 

شده واجازه میدهد کلاچ بک سرعت نیز پر شود درحلیکه فشار در

 

کلاچ بک جهت ثابت است

 

وقتی کلاچ بک سرعت نیز پر شد فشار در هر دو کلاچ بک شروع

 

به بالا آمدن میکند چون فشار در کلاچ بک جهت بیشتر است لذا این

 

کلاچ بک قبل از آنکه کلاچ بک سرعت در گیر شود کا ملا در گیر

 

میشود

 

مجمو عه تعویض دنده گیربکس

 

این مجموعه دارای دو اسپول سرعت ودو اسپول جهت میبا شد که

 

بطور هیدرولیکی کنترل میشود در جهت جلوروغن پایلوت بین دو

 

اسپول جهت وارد شده وباعث میشود اسپول کوتا هتر فنر رافشار

 

دهد واسپول بلند تر ثا بت بما ند در جهت عقب روغن پا یلوت روی

 

اسپول بلند تر اثر کرده وباعث میشود هر دو اسپول کوتا هتر را

 

فشرده نگهدارد در دنده یک یا دنده دو روغن به یک طرف اسپول

 

سرعت وارد میشود وباعث فشرده شدن فنر میشود در دنده  سه

 

هیچ گونه روغنی از پا یلوت به اسپولها ی سرعت وارد نشده و

 

اسپولها به وسیله فنر در جای خود ثابت میما نند وباعث در گیری

 

دنده سه میشود

 

مجموعه کنترل پایلوت (دست دنده)

 

این کنترل نطور مکا نیکی واز طریق دسته دنده را اندازی میشود

 

در زمان تعویض دنده اسپول پایلوت ابتدا میچرخد سپس جابجا میشود

 

و باعث میشود کا نالهای لازم را با هم دیگر وصل کند یک قسمت از

 

روغن اصلی گیربکس در قسمت جلو پا یلوت وارد میشود واز کانال

 

اسپول دیگر کا نالها به مجموعه تعویض دنده وارد میشود

 

عیب یا بی گیربکس

 

فشارهای اصلی روغن بالا یا پا یین است

 

1 سطح روغن پا یین است  (رفع عیب) روغن اضافه شود

 

2 آمپر فشار خراب است  تعوض شود

 

3 فیلتر مکشی یا اصلی گرفته ج ) فیلتر مکشی تمیز وفیلترهای اصلی تعویض شود

 

4 درقسمت مکش هوا وارد میشود ج بست ها سفت کرده واورینگها را تعویض نماید

 

5 فشار پمپ کم است ج پمپ را تعمییر ویا تعویض نماید

 

6 تعداد شیم های تنظیم فشار غلط است ج تعداد آنهارا تنظیم کنید

 

نقاط اندازه گیری فشار گیر بکس

 

ابتدا سینی زیر پا را باز کرده وبردارید تا دست رسی به محل اندازه گیری

فشارهای گیربکس داشته باشید.

در این کنترل هشت گیچ وجود دارد که عبارت است از (1) محل فشار

اصلی گیربکس (2) محل فشار کلاچ بکهای سرعت (3) محل فشار کلاچ

بک های جهت (4) محل فشار روغنکاری (5) محل فشار تورک کنوتور

(6) محل فشار کنترل تعویض دنده (7)محل کنترل تنظیم فشار (8) محل

کنترل تاخیر انداز (ضربه گیر)

توضیح قبل از آنکه اندازه گیری کنیم بازدید زیر را انجام داده سپس

شروع به اندازه گیری قسمتهای ذکر شده بالا نما ییم در حالیکه موتور

در پر گاز است وروغن در حرارت نرمال میباشد در این حالت باید

فشار اندازه گیری شود برای رسیدن به حرارت نرمال گیربکس را در

دنده سه قرار داده و ترمز پایی رادبگیرید تا آمپر حرارت بالا بیا ید

سپس دنده را خلاص کنید وصبر کنید تا عقربه آمپر گیربکس به

وسط بر گردد این عمل را تقریباٌ  ده بارتکرار کنید

فشار اصلی

برای اندازه گیری فشار اصلی از گیچ با درجه حد اکثر چهل بار

استفاده کنید گیچ را به محل مربوط وصل کنید موتور را در حالت

پر گاز نگه داشته ودر دنده های خلاص – دنده یک جلو – دنده دو

جلو – دنده سه جلو و دنده یک عقب – دنده دو عقب دنده سه عقب

آزمایش کنید فشار اصدلی باید (هیجده) الی (نوزده نیم) بار در حالت

های مختلف باش در صورتی که فشار میزان نبا شد به قسمت عیب

یا بی مراجعه کنید اگر باز هم فشار پایین بود به فنر تنظیم فشار شیم

اضافه کنید  هر سه عدد شیم یک بار فشار را بالا میبرد  توضیع

اینکه سه عدد شیم بیشتر اضافه نکنید

فشار کلاچ بکهای سرعت

محل کورکن شماره دو را باز کرده وجای آن گیچ ببند ید موتور را

روشن کرده ودر پر گاز فشارهای خلاصی  - یک جلو – دو جلو

سه جلو ویک عقب – دوعقب – سه عقب را بازدید کنید فشار سرعت

در خلاصی صفر باشد در دنده برابر فشار اصلی ویا حداکثر 1.7

بار کمتر از فشار اصلی باشد

فشار کلاچ بکهای جهت

کورکن شماره سه را باز کرده وجای آن گیچ ببند ید در پر گاز دنده

های خلاص – یک جلو  - دوجلو – سه جلو و یک عقب – آزمایش

کنید فشار باید در حالت خلاص صفر باشد ودرد نده برابر فشاراصلی

وحداکثر 7. بار کمتر از فشار اصلی باشد

فشار روغن کاری گیربکس

درمحل شماره چهار گیچ بسته شود ودرپرگاز دردنده های خلاص

یک جلو – دوجلو – سه – جلو ویک عقب فشار را بازدید کنید

فشارروغنکاری درخلاص باید 3.5 تا 4.5 بار باشد ودر دنده

3 الی 3.8 بار باشد اگرفشارمیزان نبا شد عیب یابی کنید

فشارتورک کنورتور

درمحل کورکن شماره پنچ گیچ بسته شود ودر پر گاز دنده های

خلاص  یک جلو – دو جلو – سه جلو-ویک عقب را آزمایش

کنید فشار ورودی تورک کنورتور باید  2.5 الی 3 بار بیشتر از

فشار روغن کاری باشد اگر فشار میزان نشد در تورکنورتور

عیب یابی شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار