موتور کمنز NT855

موتور کمنز NT855

تاریخ : دو شنبه 29 آبان 1391
نویسنده : mohamadaref


موتور ان – تی – 855 کمنز بلدوزر دی هشتاد پنج کوماتسو

NT855         D85E -18

استاندارد تعمیرات  اندازه ها بر حسب میلیمتر وکیلوگرم متر میباشد

توربوشارژ فرق بین سوپر شارژ وتوربوشارژ دراین است توربو شارژ از طریق خروج دود اگزوز به حرکت در می آید سوپرشارژ بوسیله گاردان یا تسمه موتور به حرکت در می آید زمانیکه موتور خاموش شود سوپرشارژهم موتوقف خواهد شد اما ماشین هایکه توربوشارژ بر موتور اونها نصب میباشد در حین خاموش کردن باید دورموتور کاملا آرام سپس خاموش شوند اگر دور موتور دو هزار دور در دقیقه باشد دور توربوشارژ به حدود 125000 دور میرسد دراینحالت موتور خاموش کنید موتور متوقف شده اما توربوشارژ بدون عمل روغن کاری سانیه ها میچرخد.

1 لقی شفت توربوشارژ میلیمتر  استاندارد 0.13--- 0.08  حد تعمییر 0.18.

2لقی شعاعی توربوشارژ  میلیمتر استاندارد 0.43--- 0.25   حد تعمییر 0.6

3 قطر داخلی سوراخ محل قرارگرفتن یاتاقان مرکزتوربوشارژ میلیمتر استاندارد 30 حد تعمییر 4. 30

4 قطر یاتاقان وشافت توربین توربوشارژ میلیمتر 20 حد تعمییر یاتاقان 5. 20 حد تعمیر شافت 95. 19

5 ضخامت یاتاقان اولی توربوشارژ میلیمتر استاندارد 6 حد تعمییر 86. 5

6ضخامت سیل رینگ توربوشارژ میلیمتر استاندارد 4  حد تعویض 85. 2

7 لقی بین پوسته مکنده وتوربوشارژ میلیمتر  حد نهای لقی   2.

8 توک مهره قفلی پره مکنده هوا کیلوگرم متر  9 الی 8

9 تورک پیچ داخلی توربوشارژ کیلوگرم متر  1.5 الی 1

10 تورک مجاز بست نگهدارنده توربوشارژ کیلوگرم متر  9. الی 1

11 تورک پیچهای سر سیلنر کیلوگرم متر  مرحله اول  3.5 مرحله دوم  12.5  مرحله سوم  40.1

12 مقدار تورک پیچ پایه انژکتور  کیلوگرم متر 0.05 + 1.55

13 مقدار تورک مهره قفلی  پیچ تنظیم سوزن انژکتور کیلوگرم متر 0.7 +4.8

14 مقدارتورک پیچ تنطیم سوزنها کیلوگرم متر در محلهای سرسیر که هوا زیر 20 درجه باشد 0.55 ودر مناطقیکه دما + 60 درجه باشد 0.69اگر میل تایپیت آلومینیمی باشد 0.83

15 ضخامت سر سوپاپ میلیمتر  حد تعویض 2.67

16 زاویه سیت سوپاپ  درجه  30

17 قطربیرونی ساق سوپاپ میلیمتر اندازه استاندارد 11.5 حد تعمییر  11.41

18 قطر داخلی گایت سوپاپ میلیمر استان دارد 23.53  تلرانس 0.13 +

19 طول فنر سوپاپ میلیمتر طول آزاد استاندارد 68.20

20 ارتفاع محل نشیمنگاه ساق میل تایپیت درصلیبی سوپاپها  میلیمتر  استاندارد 11 تلرانس  0.46+   0.05

 

21قطرداخلی سوراخ صلیبی سوپاپها میلیمتر  استاندارد  11  تلرانس  0.024  الی  0.074  حد تعمییر  11.18

22 قطرگایت صلیبی سوپاپها میلیمتر  استاندارد  11  حد تعمییر 10.97

23ارتفاع بیرون آمدن میل تایپیت ازسر سیلندر موتور میلیمتر  11  تلرانس 0.25 +

24 فیلر سوپاپها در هوای سرد زیر 20 درجه سانتیگراد میلیمتر  هوا  0.41   دود 0.74

25 فیلر سوپاپ درهوای گرم  تا  60 درجه سانتیگراد  میلیمتر هوا   0.35   دود   0.69

26 مقدار تورک مهره قفلی صلیبی سوپاپها   کیلوگرم متر  0.7  +   4.8

27 مقدارتورک مهره قفلی بازی اسبکها  کیلوگرمتر   0.35  +   3.15

28 قطرسوراخ محل قرارگرفتن محور اسبکها میلیمتر   اندازه استاندارد 28.5  تلرانس 0.045    0.064

29 قطر بوش اسبکها میلیمتر اندازه استاندارد  28.5  تلرانس  0.062   0.139  حد تعمییر  28.66

30 قطر محور اسبکها  میلیمتر  استاندارد 28.5  تلرناس 0.024    0.037  حد تعمییر   28.5

31 تورک پیچ قالپاق سر سیلندر  کیلوگرم متر  0.7 +  8.5

32 ارتفاع بیرون آمدن بوش سیلندر از سیلندر میلیمتر  0.025

33 قطربیرونی بالای بوش سیلندر در 6.5 میلیمتر بالای بوش اندازه بگیرید  میلیمتر استاندارد 166.7 تلرانس 0.038  0.013 حد تعمییر  166.77

34 قطر سوراخ بدون بوش میل بادامک  میلیمتر استاندارد 54  تلرنس 0.064  0.089 + حد تعمیر 54.11

35 پمپ گازوییل موتورهای کمنز از نوع ( پی تی) میباشند پمپهای  پی تی از باک گازوییل کشیده وبه سوزنها که در سرسیلندر نصب میباشند رسا ند سوزنها نیز به وسیله اسبکهای صلیبی سوپاپ عمل تزریق سوخت را به محفظه احتراق انجام میدهند گازییل اضافی توسط لوله های برگشتی به باک بر میگردد وباک گازوییل را همیشه گرم نگه میدارد پمپ پی تی به دو حالت برقی ومکانیکی عمل سوخت رسانی را انجام میدهد زمانیکه جریان برق پمپ قط شود موتور خاموش خواهد شد در قسمت عقب پمپ پیچی هست که با چرخاندن آن پمپ از حالت برقی خارج شده وحالت مکانیکی به خود میگیرد وعمل سوخت رسانی را انجام می دهد

36 قطربوش محل قرارگرفتن میل بادامک  میایمتر   استاندارد 50.8 تلرانس 0.025  0.012 +

37 قطر سوراخ محل قرار گرفتن میل لنگ (کپه یاتاقان ثابت) میلیمتر  استاندارد 120.6 تلرانس 0.012   0.050 وحد تعمییر120.66

38 ارتفاع بلوکه سیلندر از مرکز کپه یاتاقان (ثابت) میلیمتر  استاندارد 482.7 تلرانس  0.002   0.050 حد تراش نهایی 482.45

39 ارتفاع بلوکه سیلندر ازلبه کپه یاتاقان ثابت درقسمت بالا تالبه واسطه درسرسیلندر بمیلیمتر استاندارد 422.4 تلرنس 0.023 0.027 + حد نهایی 422.12

40قطر سوراخ بلوکه سیلندر درمحل قرارگرفتن بوش سیلندر   میلیمتر  استاندارد  155.6 تلرانس 0.050  -  0

41 اختلاف بین بلوکه سیلندر وکپه یاتاقان ثابت    میلیمتر   0.18     0.10

42 تورک پیچ کارتل واتصالات مربوطه  کیلوگرم متر   0.03 + 5.2 وصفحه عقب 0.3 +2

43 تورک پیچ تخلیه روغن کارتل  کیلوگرم متر  1 + 9

44 تورک پیچ پیستون پاشش روغنکاری کیلوگرم متر  0.35    2.55

45 تورک کپه یاتاقانهای ثابت به کیلوگرم متر مرحله اول 20 مرحله دوم 42 مرحله سوم شل شود مرحله چهارم 20.2 مرحله پنجم 42.2

46 یا تا قا نها ی اصلی (ثابت) بمیلیمتر

الف -  استاندارد    114  تلرانس   0.262   0.3    حد تعویض   114.22

ب  - آ ندر سایز  ( 0.25 )  استاندارد    113.75 تلرانس   0.271    0.296   حد تعویض 113.97

پ  - آ ندر سایز  ( 0.50 )  استاندارد   113.5  تلرانس    0.267    0.292    حد تعویض 113.72

ت  - آ ندر سایز  (0.75 )  استا ندارد  113.25 تلرانس    0.263    0.288   حد تعویض  113.46

ث  - آ ندرسایز   (1)       استاندارد    113    تلرنس     0.259    0.284    حد تعوض   113.21

47 دوپهنی مجاز یاتاقانها   میلیمتر           0.0113

48 محور متحرک میل لنگ به میلیمتر

الف   - اندازه استاندارد   میلیمتر  79   تلرانس  0.337    0.375   حد تعویض  79.30

ب    - آ ندرسا یز  (0.25)  تراش اول استاندارد 78.75  تلرانس  0.233    0.371   حد تعویض 79.05

پ    - آ ندرسایز (0.50)   تراش دوم استاندارد  78.50 تلرانس   0.329    0.367   حد تعویض 78.79

ت    - آ ندرسایز (0.75)  تراش سوم استاندارد  78.25 تلرانس   0.325    0.363   حد تعویض  78.54

ث    - آ ندرسایز (1)     تراش چهارم استاندارد 78     تلرانس   0.321     0.361  حد تعویض  78.28

49 لقی طولی میل لنگ   میلیمتر   استاندارد  0.23    0.18  لقی نهایی  0.56

50 پهنای محور اصلی (ثابت) میل لنگ  میلیمتر استاندارد 76.2  تلرانس 0.02    0.07 حد تعویض 76.35

51 ضخامت یاتاقان های ثابت میلیمتر  استاندارد 3.1 تلرانس  0.024   0.042  حد تعویض 3.09

52 ضخامت بغل یاتاقان ثابت به میلیمتر

الف  - استاندارد  6.2  وتلرانس 0.02   0.07

ب  - اورسایز (0.25)  اندازه استاندارد 6.45  تلرانس 0.03   0.08

پ  - اورسایز (0.50 اندازه استاندارد  6.7   تلرانس 0.03     0.08

53  لقی کپه یاتاقان متح54 لقی شعایی میل لنگ      به میلیمتر          0.09

55 لقی ضربه گیر میل لنگ طولی ( بمیلیمتر ) حدتعمییر ویا تعویض  0.25    شعایی حد تعمییرویاتعویض  0.25

56 تورک پیچ پولی میل لنگ ( کیلوگرم متر ) 1+26.5

57 تورک پیچ ضربه گیر میل لنگ ( کیلوگرم متر)   0.2 + 8

58 قطرداخلی بوش سیلندر( به میلیمتر) استاندارد 139.7  تلرانس 0.013    0.025 حدتعویض 139.83

59 ارتفاع لبه پله اول بوش از سر سیلندر( به میلیمتر) 0.15    0.08

60 قطر بوش سیلندر درپله اول قسمت بالا  ( میلیمتر) اندازه استاندارد  166.3 تلرانس 0.02  0.03

61 قطربوش سیلندر در پله دوم بوش دربالای بوش سیلندر( میلیمتر)  اندازه استاندارد 159.8 تلرانس 0.03      0.19

62 قطر بوش سیلندر درقسمت اورینگ آببندی ( میلیمتر ) اندازه استاندارد  155    تلرانس  0.37   0.45

63  قطرمحوراصلی میل بادامک سوپاپها ( میلیمتر) استاندارد 50.7 تلرانس 0.04  0.09 حدتعمییر 50.7

64 لقی میل بادامک درمحوراصلی ( میلیمتر) استاندارد 0.089   0.026 لقی نهایی 0.14

65 لقی شعاعی میل بادامک سوپاپها ( میلیمتر) 0.1

66 لقی طولی میل بادامک  ( میلیمتر)  0.33  0.2

67 قطر شافت محور بالا برنده بادامک سوزن انژکتورها( میلیمتر) استاندارد  19 تلرانس 0.12  0.025  حد تعمییر 19

68 قطرداخلی بوش محور بالابرنده بادامک سوزن انژکتورها ( میلیمتر) استاندارد 19 تلرانس 0.037  0.063 حد تعمییر 19.9

69 لقی میل اسبک سوزنها  انژکتور ( میلیمتر) حد تعمییر  0.64

70 شعاع دایره انتهایی میله بالابر سوزنها ( میلیمتر)  13  تلرانس 0.17  0.21

71 تورک پیچ با لا بر ماهک( کیلوگرم متر )  مرحله اول  2.5  مرحله دوم  4.5

72 قطر سوراخ تکیه گاه میل بادامک استاندارد 44.5 تلرانس 0.025 0.052  حد تعمییر  44.63

73 مقدار تابیدگی در قسمت سیبی جلو و بلوکه سیلندر( میلیمتر)  0.05

74 تورک پیچهای سینی جلو( میلیمتر) 0.35  +6.55

75 قطر پیستون در 25 میلیمتر بالاتراز انتهای پیستون( به میلیمتر) استاندارد 139.4 تلرانس 0.03  0.005 حد تعمیر139.27

 76 لقی (خلاصی) رینگهای پیستون مدل پنچ رینگه ( به میلیمتر) رینگ بالا 0.69   0.43  رینگهای دوم وسوم وچهارم 0.58  0.33 ورینگ روغن 0.51  0.25

در مدلهای چهار رینگه  رینگ بالا 0.69 0.43 ورینگ دوم وسوم 0.74  0.48 ورینگ روغن 0.64  0.25

77 قطرسوراخ گژن پین در روی پیستون (بمیلیمتر) استاندارد 50.7 تلرانس 0.062 0.072 حد تعمییر 50.77

 78 لقی بین کپه یاتاقان متحرک به همراه یاتاقان ومحور متحرک میل لنگ (خلاصی روغن متحرک)( میلیمتر) قطر استاندارد 79.3 وتلرانس محور 0.035  0.075 کپه یاتاقانها 0.114  0.179 استاندارد لقی 0.142 0.039 حد تعمییر 0.18

79 قطرداخلی کپه یاتاقان متحرک بدون یاتاقان( به میلیمتر) استاندارد 83.1 تلرنس 0.014 0.029

80 فاصله مرکز شاتون درمحل قرار گرفتن گژنپین( میلیمتر) استاندارد 304.8 تلرانس 0.05 ---- 0 حد تعمییر 304.57

81 ضخامت یاتاقان متحرک( به میلیمتر) استاندارد 1.8 تلرنس 0.039  0.052 حد تعمیییر 1.8

82 قطربوش شاتون( به میلیمتر) استاندارد 50.8 تلرانس 0.025  0.038 حد تعمییر 50.86

83 قطرپیچ کپه یاتاقان در بالا ( میلیمتر) استاندارد 13.8 تلرانس 0.06  0.04 حد تعمییر 13.72

84 قطر پیچ کپه یاتاقان متحرک در وسط (به میلیمتر) استاندارد 15.8 تلرانس 0.052  0.062 حد تعمیر 15.86

 

85 قطر داخلی سوراخ محل قرار گرفتن پیچ برروی نیم کپه یاتاقان متحرک شاتون( میلیمتر) استاندارد 15.8 تلرانس 0.057  0.07 حد تعمییر 15.17

 

86 قطر داخلی سوراخ محل قرار گرفتن پیچ برروی نیم کپه یاتاقان متحرک پایین( میلیمتر) استاندارد 15.8 تلرانس 0.065  0.078 وحد تعمییر 15.88

 

87 مقدار تابیدگی وپیچیدگی شاتون( به میلیمتر) تابیدگی حدتعمییر 0.25  0.10 پیچیدگی حد تعمییر 0.51  0.25

 

88 تورک پیچ کپه یاتاقان متحرک( به کیلوگرم متر) مرحله اول 10.1 مرحله دوم 20.1 مرحله سوم شل شود مرحله چهارم 3.8 مرحله پنچم 10.1 مرحله ششم 20.1

 

89 تابیدگی سطح فلایویل( میلیمتر)  کمتر از 0.13 پیچیدگی فلایویل کمتر از 0.13 تابیدگی سطح پوسته فلایویل کمتر از 0.20

 

90 پیچیدگی پوسته فلایویل( میلیمتر) کمتر از 0.20

 

91 پیچیدگی سطح سینی عقب( به میلیمتر ) کمتر از 0.13

 

92 اختلاف سطح بین لبه سینی عقب وسطح کارتل میلیمتر کمتر از 0.05 +

 

93 تورک پیچهای فلایویل ( کیلوگرم متر) 0.7 +27

 

94 تورک پیچهای پوسته فلایویل( کیلوگرم متر) 1.3 +3.75

 

95 تورک پیچهای سینی عقب موتور ( کیلوگرم متر) 0.25 + 3.75

 

96 لقی بین شافت وبوش اویل پمپ( میلیمتر) قطر استاندارد 22 تلرانس شافت 0.212 0.225 تلرانس سوراخ 0.268 0.294 لقی استاندارد 0.082  0.043

 

97 اختلاف بین دنده وشافت اویل پمپ( به میلیمتر) قطر استاندارد 22 تلرانس شافت 0.212  0.225 تلرانس سوراخ 0.162 0.187 لقی استاندارد 0.063  0.025

 

98 تورک پیچ پوسته اویل پمپ( کیلوگرم متر) 0.5 + 2.5

 

99 اختلاف بین شافت وسوراخ پوسته اویل پمپ( به میلیمتر) اندازه استاندارد 22 تلرانس شافت 0.301 0.314 تلرانس سوراخ 0.263 0.289 ولقی استاندارد 0.051  0.012

 

100 اختلاف بین شافت ودنده اویل پمپ( به میلیمتر) اندازه استاندارد 22 تلرانس شافت 0.212  0.225 تلرانس سوراخ 0.187 0.22 لقی استاندارد 0.038  0.012

 

101 قطر درپوش عقب (محل تکیه گاه شافت اویل پمپ ) (میلیمتر) استاندارد 22 تلرانس 0.268  0.294 حد تعمییر 22.33

 

102 قطر بیرونی شافت پایین اویل پمپ ( میلیمتر) استاندارد 22  و 0.212 0.225 حد تعمییر 22.17

 

103 لقی بین دنده و پوسته اویل پمپ ( به میلیمتر)  حد تعمییر 0.5

 

104 لقی طولی شافت اویل پمپ( به میلیمتر) 0.09   0.04 

 

105 طول فنر رکلاتورولو روغن کاری موتور ( به میلیمتر)  63.5 

  


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار